Magisterské studium

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa

Forma studia: prezenční

Navazující 2leté studium prohlubuje znalosti ekonomie, politologie a managementu. Umožňuje studentovi proniknout do problematiky řízení procesů regionálního rozvoje. Studenti se naučí vnímat existující problémy v souvislostech a zasazovat teoretické znalosti do regionálního kontextu.

Seznámí se s reálným fungováním rozvojových politik s důrazem na cestovní ruch, mobilitu, sociální problémy, transformaci post-industriálních regionů aj. Jsou schopni využívat metody regionální ekonomické analýzy a hodnotit vývoj ekonomických indikátorů s ohledem na kontext.

Profil a uplatnění absolventa

Naši absolventi působí jako odborníci na všech úrovních veřejné správy (obce, kraje, ministerstva) i v soukromém sektoru. Orientují se v hospodářsko-politických tématech a jejich regionální dimenzi a jsou schopni zastávat i vyšší manažerské pozice. Jde o regionální manažery a specialisty na vyhodnocení a řízení procesů regionálního rozvoje.

Naši absolventi pracují v orgánech EU, jako specialisté na úřadech, projektoví manažeři ve firmách, personalisté, řídící pracovníci nevládních organizací a místních akčních skupin či jako odborní asistenti na ministerstvech.

Pro absolventy, kteří se dále chtějí věnovat samostatné vědecké, tvůrčí či pedagogické činnosti je připraveno doktorské studium.