Výzkum

Řešené projekty

STRIMA II: Sasko-český management povodňových rizik II

Projekt si klade za cíl dále prohlubovat přeshraniční řízení povodňových rizik, zlepšovat prevenci (potenciálních) škod na budovách a infrastruktuře a podporovat setkávání v rámci přeshraničních fór managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a institucionální analýza opatřeních v ploše povodí s retenčním potenciálem. (více)


SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY

Smart City – Smart Region – Smart Community představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Projekt podporuje spolupráci výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzkumných týmů témat SMART.


FORPOLIS – Institut pro rozvoj společenství a sídel

Cílem projektu je vytvoření trvalé platformy “Forpolis – Institut pro rozvoj společenství a sídel”, jež dá prostor multidisciplinárnímu přístupu reflektující regionální rozvoj ve svém komplexním pojetí. Forpolis je jednak diskusní platformou, která umožní dialog ekonomie, managementu, regionálních věd, sociologie, politologie, demografie, geografie a filosofie za účelem překlenutí dílčích pohledů na rozvoj regionů, a zároveň umožňuje přenos tohoto přístupu do praxe prostřednictvím aplikace konkrétních řešení při spolupráci se soukromým i veřejným sektorem. Klíčovým tématem je vliv rozvoje obcí na stav krajiny, prostředí a člověka. To v sobě zahrnuje širokou škálu aktuálních témat, která jsou klíčová pro rozvoj kvality života v regionu. Úkolem platformy Forpolis je šíření osvěty nejen mezi odbornou veřeností, ale věnuje se i popularizaci regionalistických a jim příbuzných témat v široké veřejnosti. Projekt je financovaný z Fondu hejtmana Ústeckého kraje.


IKM Communitas

Projekt se zaměřuje na řešení sociální otázky z pohledu venkovské obce o velikosti 500-2000 obyvatel. Výsledkem má být schopnost obecní reprezentace hledat vlastní řešení pro kvalitní život občanů, a tak přijmout svou nezbytnou roli v sociální problematice a stát se plnohodnotným hráčem (stakeholderem a aktérem) v aktivní sociální politice obce. Budeme implementovat a ověřovat nové řešení ve veřejné sféře – integrovaný rozvoj obce založený na komunitní péči o zdraví a kulturu obyvatel.  (více)


Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR

Projekt poskytne návrhy opatření v oblasti regionální politiky pro ústřední orgány a vyšší samosprávné celky k podpoře rozvoje příhraničních krajů s ohledem na jejich konkurenční schopnost vůči přilehlým regionům sousedních států.


Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

Projekt je zaměřen na poznání dopadů inovativních řešení mobility na města či regiony a jejich prostorový rozvoj. Přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb mobility ve směru municipalita-občan.Projekt bude řešen pro situaci a potřeby konkrétních měst v Ústeckém kraji, jež se podílí na řešení projektu, ale jeho výstupy budou vždy obsahovat i obecnější perspektivu pro využití v územích obdobného typu, postavení, velikosti či rámcově analogické konfigurace geografických podmínek.


Ukončené projekty

UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cílem projektu bylo spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Významnou součástí bylo začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a do jednotlivých opatření a adaptačních alternativ. (více)

Výzkumná centra

VYCERROVýzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů

IEEPInstitut pro ekonomickou a ekologickou politiku

FORPOLIS